1 và 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

4 giờ 30 phút = 4,5 vì 30/60 = 1/2 = 0,5 giờ -> 4 + 0,5 = 4,5 giờ

1 giờ 45 phút = 1,75 vì 45/60 = 3/4 = 0,75 -> 1 + 0,75 = 1,75 giờ

Đọc tiếp…

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ =  240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút.

k mik nha, mik làm đúng đó. 100%

Đọc tiếp…

Các câu hỏi tương tự

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận