Tìm số be nhất có 5 chữ số

Bài làm:

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 10234

Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là:

10234-9999=235

Đáp số:235

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận